O projekcie

O projekcie

Celem projektu pn. „Kurs komputerowy dla mieszkańców obszarów wiejskich z województwa łódzkiego” jest nabycie w okresie od 1.06.2017r-31.05.2019r kwalifikacji TIK w zakresie zgodnym z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na poziomie podstawowym A potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu ECCC DIGCOMP przez min.90% spośród 288 (164K/124M) osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej, mieszkańców terenów wiejskich w woj. łódzkim z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (do poziomu ISCED 2 włącznie).

Założenia projektu:              

  • Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych  kursów komputerowych na poziomie podstawowym A w wymiarze 120h
  • Uczestnicy/czki  zdobędą kompetencje poprzez udział w szkoleniach informatycznych (TIK), prowadzących do uzyskania 21 kompetencji w 5 obszarach określonych w ramie DIGCOMP na poziomie A
  • Szkolenia odbywać się będą zarówno w tygodniu, jak i w weekendy.
  • Uczestnicy/czki podzieleni zostaną na grupy 12 osobowe.
  • Uczestnicy/czki otrzymają darmowe podręczniki umożliwiające naukę.
  • Na zakończenie ścieżki szkoleniowej przewidziany jest międzynarodowy egzamin certyfikujący ECCC DICOMP

Planowane efekty:

Zdobycie nowych umiejętności informacyjnych i informatycznych przez uczestników/czki projektu, co doprowadzi do zdobycia nowych kwalifikacji.

Projekt przyczynia się do zwiększenia aktywności edukacyjnej osób zamieszkałych na terenach wiejskich w województwie łódzkim, spowoduje wzrost szans na zatrudnienie lub awans zawodowy uczestników/czek projektu, a co za tym idzie – wpłynie na jakość życia ich i całych ich rodzin.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r – 31.05.2019r

Obszar realizacji:

woj. łódzkie (powiat bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wsch., opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski)

Wartość projektu: 756 000,00 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 672 840,000 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania 11.2 Kształcenie osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020